• Od 8.června 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků všech ročníků 2.stupně ZŠ na dobrovolném vzdělávání v naší škole.
 • Bude se jednat o formu individuálních či skupinových konzultací a o třídnické hodiny v maximálním počtu 15 žáků v jedné skupině.
 • Hlavní vzdělávací aktivitou však nadále zůstává distanční výuka.
 • Podrobněji budou rodiče informováni prostřednictvím třídních učitelů.
 • Případné stravování si zajistí zájemci sami prostřednictvím kontaktu se školní jídelnou nebo na www.strava.cz.
 • Při příchodu žáci odevzdají třídním učitelům čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.
 • Žáků 2.stupně se týkají stejná hygienická a bezpečnostní pravidla jako žáků 1.stupně.
 • Před školou je nutné dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými a mimořádnými opatřeními
 • (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). 
 • Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 • Shromáždění žáků se uskuteční ve skupinách a daném čase tak, jak budou následně společně ve třídách.
 • Žák má povinnost daný čas vstupu do budovy dodržet!
 • Žáky před školou vyzvedne ve stanovený čas pověřený pedagogický pracovník.
 • Žák vstupuje do budovy školy s rouškou. Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách,
 • aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola vymezí prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla v budově školy.
 • Jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka,
 • je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
 • Škola minimalizuje kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
 • Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, kdy je to možné (nejméně 1,5 metru).
 • Po příchodu do třídy musí každý žák použít dezinfekci na ruce. Ve třídě bude mít vyčleněné pracovní místo,
 • ze kterého se může vzdálit pouze se svolením pedagoga.
 • Při podezření na možné příznaky COVID-19 19 - zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,
 • jiný příznak akutní infekce dýchacích cest, nesmí žák do školy vstoupit.
 • Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19 v průběhu výuky,
 • je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka.
 • O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.
 • V oddílu rodiče - formuláře naleznete ke stažení a vytištění formulář čestného prohlášení 
 • o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.