Drobečková navigace

Úvod > Poradenské pracoviště > Informace pro rodiče

Informace poradenského pracoviště pro rodiče 

Školní poradenské pracoviště zahájilo svou činnost 1. 1. 2016.

Hlavním cílem naší práce je poskytování kvalitní poradenské služby pedagogům, žákům i jejich zákonným zástupcům v následujících oblastech:

 • Výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 • Péče o nadané žáky
 • Péče o žáky ohrožené školním neúspěchem
 • Kariérní poradenství – profesní orientace žáků
 • Prevence sociálně patologických jevů a rizikových forem chování
 • Psychologické poradenství

V průběhu školního roku pracujeme jak s celými třídními kolektivy, tak se skupinkami nebo jednotlivci v závislosti na charakteru poradenské služby.

Po celý školní rok je pro nás prioritou podpora žáků v oblasti vzdělávání. A to jak žáků ohrožených školním neúspěchem, tak žáků nadaných.

V prvních třídách provádíme depistážní šetření s cílem vyhledat žáky s oslabenými percepčními schopnostmi a nastavit pro ně vhodnou formu nápravy.

Ve druhých až čtvrtých ročnících dále monitorujeme schopnosti a dovednosti žáků potřebné k učení. Škola může dětem s oslabením těchto schopností nastavit podpůrné opatření 1. stupně, které zahrnuje celou škálu úprav metod a forem výuky. Není nutné absolvovat hned vyšetření v PPP.

Rodiče prosíme, aby svá rozhodnutí, navštívit pedagogicko-psychologickou poradnu konzultovali s učiteli nebo se školním poradenským pracovištěm. Případně o tomto záměru školu informovali. Předejdou tím zbytečným prodlevám v řešení problému.

Se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pracujeme po celou dobu školní docházky. Vyhodnocujeme účinnost nastavených podpůrných opatření, další postup konzultujeme s odbornými pracovníky a se zákonnými zástupci.

Specifickou činností poradenského pracoviště je kariérové poradenství.

Příslušná výchovná poradkyně informuje žáky a jejich rodiče o způsobu podávání přihlášek na střední školy, termínech přijímacích zkoušek a dalších skutečnostech týkajících se přijímání žáků 5., 7. a 9. ročníků na střední školy.

Součástí kariérového poradenství je také konzultace školního psychologa o profesní orientaci žáka.

Po celý školní rok se zabýváme prevencí sociálně patologických jevů. Těžištěm této práce jsou aktivity podporující zdravé klima třídy, které jsou součástí výuky nebo se jedná o akce jednorázového charakteru. Nesmírně důležitá je spolupráce rodiny a školy.

Školní poradenské pracoviště úzce spolupracuje s třídními učiteli, s vedením školy a s dalšími subjekty, jako jsou Pedagogicko-psychologické poradny, Speciální pedagogická centra, Střediska výchovné péče a další odborná pracoviště.

Rodiče, zákonní zástupci i žáci samotní, se mohou obracet se svými starostmi, podněty a připomínkami nejen na třídní učitele, ale také na členy ŠPP, které mohou kontaktovat telefonicky nebo e-mailem a domluvit si schůzku.

Vzájemná důvěra a včasná spolupráce je vždy nejkratší cestou k řešení vzniklého problému.

Užitečné kontakty

Pedagogicko-psychologické poradny:

 • PPP Hybešova (pracoviště Zachova): 541 422 822
 • PPP Voroněžská: 543 216 135, 775 211 793 
 • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno: 739 450 034

Speciálně pedagogická centra

 • SPC Kociánka: 515 504 373
 • SPC Štolcova: 548 424 075, 548 424 061
 • SPC při ZŠ a MŠ logopedické, Veslařská: 517 543 102

Střediska výchovné péče

 • Středisko výchovné péče Veslařská 252: 543 216 685, 722 952 499, svpbrno@svpbrno.cz 

Kontakty členů ŠPP (Konzultační hodiny vždy po předchozí domluvě):

Mgr. Kristina Steinhauserová výchovný poradce kristina.steinhauserova@zsnsvor.cz
Mgr. Martina Zažímalová výchovný poradce martina.zazimalova@zsnsvor.cz
Mgr. Eliška Jandová školní psycholog

eliska.jandova@zsnsvor.cz

Mgr. Silvie Gőghová školní metodik prevence, kariérní poradce silvie.goghova@zsnsvor.cz
Mgr. Helena Hanusová školní speciální pedagog helena.hanusova@zsnsvor.cz

Návštěvnost stránek

422562