Drobečková navigace

Úvod > O škole > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 5, odst. 1 a 2, ve znění pozdějších předpisů, a podle struktury přílohy č. 1vyhlášce č. 515/2020 Sb.o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Základní škola a mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Zřizovatel:

Statutární město Brno městská část Brno-Žabovřesky
Horova 1623/28
616 00 Brno

Základní účel zřízení - školní a předškolní vzdělávání
Hlavní činnost - vzdělávání, stravování

3. Organizační struktura

 • Seznam organizačních složek:

Školní družina

Celé znění organizační struktury zde.

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Základní škola a mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace
  náměstí Svornosti 2571/7
  616 00 Brno-Žabovřesky

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Základní škola a mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace
  náměstí Svornosti 2571/7
  616 00 Brno-Žabovřesky

 • 4.3 Úřední hodiny

  září - červen: pondělí - pátek: 7.00 - 10.00; pondělí - čtvrtek: 14.00 - 15.00; pátek: 13.00 - 14.00

  3. 7., 4. 7., 12. 7., 19. 7., 23. 8. a 30. 8. od 8.00 do 12.00

 • 4.4 Telefonní čísla

  pevná linka: +420 516 839 222

 • 4.5 Adresa internetové stránky

www.zsnsvor.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Základní škola a mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace
  náměstí Svornosti 2571/7
  616 00 Brno-Žabovřesky

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Další elektronické adresy:
  reditel@zsnsvor.cz

 • 4.8 Datová schránka

  kikn3b

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 7105620267/0100 (Komerční banka, a. s.)

6. IČO

08199876

7. Plátce daně z přidané hodnoty

Subjekt není plátcem daně z přidané hodnoty.

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

Prostřednictvím elektronické pošty: reditel@zsnsvor.cz

Prostřednictvím datové schránky (IDDS): kikn3b

Podání písemně na adresu sídla organizace:

Poštou: Základní škola a mateřská škola Brno, náměstí Svornosti 7, příspěvková organizace, náměstí Svornosti 2571/7, 616 00 Brno-Žabovřesky

Osobně: v sídle organizace na výše uvedené adrese

10. Příjem podání a podnětů

Osoba určená k přijímání žádosti a vyřizování stížností, podnětů a oznámení:

Vyřizování žádostí, stížností, oznámení a podnětů provádí ředitel školy, v případě jeho nepřítomnosti přijímá žádosti o poskytnutí informací zástupkyně ředitele školy, tazatel obdrží odpověď / vyjádření k žádosti do 15 dnů od obdržení písemného dotazu, který splňuje všechny náležitosti dle zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na ústní dotazy osobní nebo telefonické bude odpovězeno ihned, pokud to konkrétní žádost tazatele umožní.

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb.o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 563/2004 Sb.o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

Zákon č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 48/2005 Sb.o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 64/2005 Sb.o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 74/2005 Sb.o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 107/2005 Sb.o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 364/2005 Sb.o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška č. 109/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů.

Kompletní a aktuální znění zákonů a vyhlášek jsou k nahlédnutí např. zde: Zákony pro lidi, Sbírka zákonů MVČR, ePravo, při kliknutí na hypertextový odkaz nebo v kanceláři školy.

 • 11.2 Vydané právní předpisy

Školní řád

Školní vzdělávací plán

Řád školní družiny

12. Úhrady za poskytování informací

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Nebyly stanoveny žádné sazby za poskytnutí informací.

 • 12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Nebylo stanoveno žádné usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací.

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Základní škole a mateřské škole Brno, náměstí Svornosti 7, p. o. poskytnuty žádné výhradní licence pode zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím § 14 odst. 4.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

15. Informační memorandum ke zpracování osobních údajů  

Informační memorandum ke zpracování osobních údajů

Návštěvnost stránek

432637